Účtovníctvo

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva so zárukou za správnosť účtovania, vyhotovených výkazov predkladaných správcovi a iným inštitúciám.

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej a daňovej
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov, mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkoch, finančnej situácii
 • spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb, cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy ku dňu uzávierky
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie výkazov, prehľadu o peňažných tokoch, prílohy k účtovnej závierke, výročnej správy
 • v prípadoch určených zákonom zabezpečíme vykonanie auditu účtovníctva spoločnosti
 • vypracovanie firemných interných smerníc.

 

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva so zárukou za správnosť účtovania, vyhotovených výkazov predkladaných správcovi dane alebo iným inštitúciám.

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti prvotných dokladov po stránke účtovnej a daňovej
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • spracovanie mesačných a štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňového priznania dane z príjmu fyzických osôb, cestnej dane a pod
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení
 • vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu uzávierky
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie Výkazu o majetku a záväzkoch, Výkazu o príjmoch a výdavkoch
 • vypracovanie firemných interných smerníc
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta